Inkluderingsfond

Inkluderingsfond:

Askøy fotball har opprettet et inkluderingsfond for å sikre at medlemmer fra lavinntektsfamilier får mulighet til å delta på ordinær aktivitet i regi av klubben. Medlemmene kan søke om støtte til kontingent og/eller utstyr til bruk på trening/kamp. Fondet kan også dekke deltakelse på Askøy Fotballs egne fotballskoler og cupdeltagelse i regi av klubb.

Fondet er basert på innsamlede midler fra stiftelser og sponsorer. For i størst mulig grad sikre oss av fondet treffer der behovet er størst har klubben utarbeidet følgende retningslinjer:

Trykk her for å sende inn en søknad. 

  1. Fondet dekker ikke medlemsavgiften på 200 kroner. I tillegg kommer 2,5% betalingskostnader for Spond og Vipps.
  2. Fondets målgruppe er barn i lavinntektsfamilier, se ssb om lavinntekt.
  3. En inntekt er ikke nødvendigvis ensbetydende med støtte fra fondet. (Trygdeytelser, f.eks AAP, arbeidsledighetstrygd, uføretrygd , private forsikringer osv regnes også som inntekt)
  4. Det forutsettes at begge foresatte er ansvarlig for barns aktivitet. Dersom en forelder søker om støtte vil fondet kunne dekke inntil 50% av treningsavgiften. For større andel støtte på begge foresatte være i fondets målgruppe og begge må fylle ut søknadsskjema. (Unntak gis der forelder er alene om omsorgen).
  5. Medlemmer i aldersgruppen 18+ må selv søke fondet om støtte, og det må da være særskilt grunn for å motta bidrag fra inkluderingsfondet. Støtten vil da være på inntil 50% (Her kan det, i særskilte saker gjøres unntak).

SPV Inkluderingsfond:

SPV Inkluderingsfond har som formål å gi enda flere fotballglade medlemmer 9-16 år mulighet til å delta i våre utviklende ekstratilbud etter skoletid – uavhengig av økonomiske forhold. Les mer her. 

Alle søknader behandles løpende og konfidensielt. 

Våre kjerneverdier:

Vi er Askøy Fotball! Kvalitet, Inkludering, Respekt og Ansvar er våre kjerneverdier. Hver dag skal vi som klubb jobbe for å utvikle klubben, hverandre og lokalmiljøet, for Askøy Fotball er mer enn fotball. 

Vi tar med stolthet vår rolle og plass som en arena for utvikling, trivsel, samhold og fellesskap. Vi skal være handlekraftige, åpne og målrettet. Vi skal bruke fotball som en arena for tilhørighet, fellesskap og samhold. Vi skal bygge kompetanse, vekst og initiativ. Vi har plass til alle!

Hvorfor betale kontigent i Askøy Fotball:

Askøy Fotball er et fellesskap. Hos oss er du ikke kunde, du er medlem. Klubben er ikke
fortjenestebasert, hos oss bytter du kontingentinnbetaling i tilbud om fotballtreninger, cuper og fellesskap.

Kontingenten fastsettes av medlemmene, på klubbens årsmøte. For å kunne delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb – må spilleren være medlem av klubben.

Ønsker du fortsatt å være medlem og spilleberettiget må kontingenten være betalt innen forfall. Har du/dere økonomiske utfordringer og vil søke støtte fra vårt Inkluderingsfond? 

Trykk her for å sende inn en søknad.