Beredskapsplan

Viktige telefonnumre:

Medisinsk nødhjelp 113

Politi 112

Brann 110

Nærmeste legevakt 116117

Beredskapsgruppens faste medlemmer:

· Daglig leder Kai Erik Steen: +47 930 16 628, epost: kai@askoyfotball.no

· Styreleder Odd Medhus mob: +47 480 72 485, epost: leder@askoyfotball.no

· Styrets nestleder Eirik Espelid mob: +47 971 54 330, epost: nestleder@askoyfotball.no

Ved alvorlig hendelse og/eller ulykke skal en av beredskapsgruppens faste medlemmer umiddelbart kontaktes.

Formål

Beredskapsplanen beskriver ansvarsforhold og tiltak ved alvorlige hendelser og alvorlige ulykker som oppstår i tilknytning til aktiviteter som involverer Askøy fotball. 

Med alvorlige hendelser menes:

· Hendelser som kan få konsekvenser for flere medlemmer og/eller ansatte

· Hendelser som kan få strafferettslige følger, der politi er, eller kan regnes med å bli koblet inn

· Hendelser som fører til, eller kan føre til særlig oppmerksomhet fra pårørende, media og/eller offentlige instanser

Alvorlige ulykker omfatter:

· Situasjoner med en eller flere alvorlig skadde, fysisk og/eller psykisk, som krever sykehusinnleggelse

· Dødsfall som følge av aktiviteter i regi av eller med tilknytning til Askøy Fotball, enten det gjelder trening, konkurranse eller andre arrangementer.

Beredskapsgruppe:

Funksjon

Medlem

Personlig varamedlem

Beredskapsleder

Kvalitetsklubb ansvar

Representant styret*

Nestleder

Leder styret

Representant styret**

Medlem

Nestleder styret

Representant styret**

Rådgiver****

Daglig leder

Representant styret***

Medlem****

Hovedtrener involvert lag

Lagleder involvert lag

*Styremedlem vara: Vidar Schou-Hegdal, mob: +47 974 77 601

**Styremedlem: Camilla Dræge, mob: +47 959 65 590

***Styremedlem: Nicholas Lekanger, mob: +47 920 78 876

**** Kalles inn ved behov

Den i beredskapsgruppen som mottar melding skal umiddelbart melde fra til øvrige gruppemedlemmer inklusiv personlige varamedlemmer. Beredskapsleder avgjør om bare hovedmedlemmer eller også varamedlemmer skal samles.

Den i beredskapsgruppen som mottar melding skal søke å bringe på det rene:

1. Hva som er skjedd

2. Hvem som er involvert

3. Hvor hendelsen/ulykken har skjedd

4. Når hendelsen/ulykken skjedde

Beredskapsgruppens oppgaver

1. Innledende vurdering

2. Etablering av beredskapsgruppen

3. Kontakt med personell på hendelsesstedet

4. Kontakt med pårørende

5. Informasjon til klubbens medlemmer

6. Mediekontakt

7. Særlige forhold ved tap av menneskeliv

8. Bistand ved gransking/etterforskning

9. Om normalisering

1. Innledende vurderinger

Mest mulig fakta innhentes; hvem, hva, hvor, når. Om nødvendig varsles hjelpeinstans om dette ikke allerede er gjort. Øvrige medlemmer av bedskapsgruppen informeres og det avgjøres om gruppen skal tre sammen og eventuelt hvor mange som skal møte.

2. Etablering av beredskapsgruppen

Beredskapsgruppen etablerer seg fortrinnsvis på klubbhuset i Myrane. Alle medlemmer tar med seg mobil og datamaskin (husk ladere). Eventuelle utvidelser av beredskapsgruppen vurderes.

3. Kontakt med personell på hendelsesstedet

Skulle hendelsen være en ulykke som har inntruffet i forbindelse med reise, må kontakt med personell på stedet opprettes. Kontaktperson kan være eget medlem eller for eksempel hjelpemannskap/politi slik at tilgang til verifiserbar og adekvat informasjon sikrest best mulig.

Det må så raskt som mulig framskaffes en oversikt over involverte medlemmer og deres foresatte/pårørende.

4. Kontakt med pårørende

Ved personskader bør pårørende varsles av profesjonelt personell (helsepersonell). Beredskapsgruppen bistår etter behov.

5. Informasjon til klubbens medlemmer

Det må påses at informasjon til våre medlemmer er verifisert. Klubbens hjemmeside kombinert med klubbens øvrige digitale informasjonskanaler bør benyttes.

6. Mediekontakt

Det skal utøves varsomhet ved kontakt med journalister. Beredskapsleder forestår all kontakt med eksterne medier. Beredskapsleder kan bemyndige annet medlem av beredskapsgruppen til dette dersom det er formålstjenlig.

7. Særlige forhold ved tap av menneskeliv

Dersom hendelsen fører til tap av menneskeliv er det i utgangspunktet Politiets ansvar å varsle pårørende.

Beredskapsgruppen etablerer personlig kontakt med pårørende og samordner alle aktiviteter med dem; minnestund, deltagelse i begravelse/bisettelse og vurderer videre oppfølging av pårørende i tiden etter hendelsen/ulykken.

8. Bistand ved granskning/etterforskning

Askøy Fotball skal opptre redelig og imøtekommende ved forespørsel om slik bistand.

9. Om normalisering

Det er viktig at alle klubbens medlemmer, spesielt mindreårige, blir fulgt opp i tiden etter hendelsen. Felles informasjon utarbeides og kanaliseres gjennom klubbens egne distribusjonskanaler. Om nødvendig skal klubben etablere kontakt med kommunale/offentlige støttefunksjoner i den videre oppfølging.

SEKSUELL TRAKASSERING, SEKSUELLE OVERGREP, MISHANDLING I HJEMMET ELLER ANDRE FORMER FOR OMSORGSSVIKT KNYTTET TIL MINDREÅRIGE I ASKØY FOTBALL

Målet med denne beredskapsplanen er å beskrive ansvarsforhold og tiltak ved seksuell trakkasering, seksuelle overgrep, mishandling i hjemmet eller omsorgssvikt mot barn som er tilknyttet Askøy Fotball.

Planen skal sikre at våre ledere, trenere og andre som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor medlemmene i vår klubb (heretter kalt klubbens representanter):

• har tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn,

• har god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplanen,

• Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både innad i klubben, men også mellom våre representanter og foresatte til klubbens utøvere.

• Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep er meldt.

Praksis og rutiner i Askøy Fotball

Krav til politiattest:

1. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal fremvise politiattest.

Kunnskap og øvelser:

2. Alle klubbens representanter skal få utdelt og signere denne beredskapsplanen før tiltredelse i verv som trener, leder, oppmann eller andre oppgaver som innebærer arbeid med barn.

3. Klubben skal regelmessig gi sine representanter faglig oppdatering om temaet seksuelle overgrep mot barn, og seksuelle trakassering, ved intern eller ekstern kursing.

4. Klubben skal informere utøverne og deres foresatte om denne beredskapsplanen, både ved sesongoppstart og på foreldremøter, minimum én gang per år

5. Beredskapsplanen skal være lett tilgjengelig på klubbens hjemmesider

Ved bekymring

Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.

• Enhver mistanke innen trakasering og/eller overgrep eller annen mishandling skal rapporteres til medlemmer av beredskapsgruppen som deretter trer sammen og vurderer videre tiltak.

• Ved mistanke om seksuelle overgrep skal politimyndighet kontaktes. Det anmodes om at varsler rapporterer direkte til politimyndighet, men dersom det er ønskelig vil Beredskapsgruppen være behjelpelig.

• Ved mistanke om at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt skal barnevernet kontaktes. Det anmodes om at varsler rapporterer direkte til barnevernet, men dersom det er ønskelig vil Beredskapsgruppen være behjelpelig

Politiet skal varsles i akutte situasjoner. Avvergeplikten følger av straffeloven § 139. Hvis man mener at det er fare for at barnet mest sannsynlig vil kunne utsettes for (nye) overgrep ved å ikke gripe inn, er det straffbart å unnlate å varsle politiet.

Akutte situasjoner som krever varsling av politi skal varsles til Politiet på Tlf: +47 02800

Plikt til å varsle Barneverntjenesten har man når «det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt» (barnevernloven § 6-4). En magefølelse som kan støtte seg på en enkeltuttalelse, enkelthandling el. er tilstrekkelig for at man har grunn til å tro.

Bekymringsmeldinger skal meldes til Barnevernet i Askøy kommune på Tlf: +47 56 14 84 40

Beredskapsgruppen oppgaver ved bekymringsmelding

Trakassering

· Beredskapsgruppen bør avholde separate møter med begge parter.

· Avhengig av utfallet av samtalene, må gruppen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende som har trakassert, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner eller politianmeldelse.

Overgrep

· Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres

· Hovedregel for Askøy fotball er at slike saker skal meldes til politiet

· Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubben eller forbundet også under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparatet og blant utøvere.

Mishandling/omsorgssvikt

• Beredskapsgruppen sikrer at det er opprettet kontakt med barnevernet

• Det er barnevernet som gjør undersøkelser og vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubben eller forbundet også under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparatet og blant utøvere.

Taushetsplikten skal overholdes både i forhold til den som opplever seksuelt overgrep og den som bli beskyldt for slik oppførsel.

Å bli kontaktet av et barn i en vanskelig situasjon

• Dette er tema som er vanskelig å ta opp. Utøvere som utsettes kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam, skyldfølelse eller redsel for ikke å bli trodd.

• Lytt til barnet og vis at du tar barnet på alvor. Unngå å styre samtalen. Gjenta utsagn som barnet kommer med, slik at barnet evt. kan korrigere om du har forstått feil. Noter ned barnets uttalelser eller annet, etter samtalen.

• Ikke still ledende spørsmål til barnet. Klubbens representanter er ikke etterforskere.

• Vær ærlig i forhold til det som skal skje. Vær realistisk.

• Lov aldri noe du ikke kan holde – man må aldri love barnet taushet om det man får vite

• Glem ikke søsken.

• Forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme.

Hvis akutte overgrep oppstår

Varsle politiet og beredskapsgruppen.

• Ikke skift klær på barnet

• Eventuelt brukt tøy pakkes inn i papir – ikke plast!

• Ikke bad eller vask barnet.

Samtale med utøverne

• Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Hemmelighold og uklare meldinger medfører risiko for rykter og oppkonstruerte historier. Unngå å dele intime detaljer

• Gi utøverne rom til å snakke om det de tenker/føler.

• Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre vil kunne variere fra utøver til utøver.