FAIR PLAY utvalg

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

· Ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play

programmet som en veileder

· Utvalgets sammensetning skal etterstrebe diversitet (kjønn, alder og etnisitet)

· Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre og gjennomføre

klubbens aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø,

samarbeidspartnere og sponsorer.

· Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i klubben.

· Overordnet ansvar for Utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-

aktiviteter i klubben

· Sørge for gode rutiner for klubbens kamper og arrangementer med Kampverter/Fair

Play verter.

· Bistå styret, Sportslig Utvalg, arrangementskomiteer og administrativ leder i

informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet i klubben.

· Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene

· Sikre informasjon ut til medlemmene om fotballens varslingskanal:

https://portal.mittvarsel.no/skjema/varslingsportal-for-norges-

fotballforbund/vdTr6sRZY9p7Plun.715

ARBEIDSOPPGAVER

· Utarbeide og vedlikeholde en Fair Play plan

· Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter. Quiz, foredrag etc.

· Premiere eller trekke fram rollemodeller

· Være tydelig til stede på flere av klubbens kamper for å følge opp rutiner for

kampavvikling

· Rekruttere Fair Play ansvarlige på lagsnivå.

· Opplæring innen Fair Play på lags- og trener- / lagleder- / spillernivå

· Bestille Fair Play effekter og sørge for at klubb og anlegg har et Fair Play-

preg

· Gjennomføre interne møter etter behov

· Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter /

laglederforum

· Være ressurspersoner i møter der brudd på Fair Play er på agenda

MYNDIGHET OG BESLUTNINGER

· Rådgivende utvalg

· Endringer i klubbens Fair Play regler og gjennomføring skal vedtas i styret

 

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

· Daglig leder, styret og lagledere/trenere, leder av Fair Play utvalget

Eksternt (med hvem og om hva)

· NFF Hordaland og andre fotballklubber