Sportslig leder

Hovedoppgave og ansvarsområde Sportslig leder/Sportssjef:

Leder for avdeling sport. Leder for klubbens sportslige utvalg (SU). Ansvarlig for å gjennomføre vedtak i SU.

Ansvarlig, sammen med resten av SU, å påse at klubbens aktivitet drives ihht årsmøte-vedtatt sportsplan.

Ansvarlig sammen med styre å påse at sportslig avdeling i klubben til enhver tid er riktig organisert og drives ihht budsjett.

Myndighet og beslutninger: 

Sportslig leder har myndighet og mandat til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett for avdeling sport.

Sportslig leder må til enhver tid følge klubbens fullmaktsmatrise som beskriver beløpsgrenser nærmere.

Daglig leder har personalansvar for sportslig leder.