Kontrollkomite

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

• Det skal være minimum 2 medlemmer og en vara. Organiseringen avtales internt blant de

valgte.

 

Kontrollkomite skal påse at:

• Askøy Fotballs midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser

• Askøy Fotballs midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om

• Askøy Fotballs økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov

• Askøy Fotball har økonomisk kontroll internt

• Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

ARBEIDSOPPGAVER

Arbeide iht Norges Idrettsforbunds veileder for kontrollkomite

 

Kontrollkomité (idrettsforbundet.no)

 

· Minst to årlige møter med økonomikomite

· Møte ifbm kontroll av regnskap • Interne møter ved behov

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

 

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

· Styreleder, styret, Daglig Leder

Eksternt (med hvem og om hva)

· NFF Hordaland