Treningsveileder

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

De sentrale oppgavene skal være rekruttering og oppfølging av trenere, samt ha et ansvar for

å gjennomføre konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og følge opp at vi jobber etter

Askøymodellen. Ansvarsområdet er delt opp i barnefotball og ungdom/seniorfotball.

ARBEIDSOPPGAVER

· Oppfølging av nye trenere – bistå med å gi en forståelse av hvordan vi som

klubb ønsker å jobbe

· Veilede og bistå klubbens trenere på felt, i faglige og praktiske spørsmål, være

en samtalepartner for trenere. Utarbeide månedsplaner for besøk/oppfølging på felt og

videoanalyse.

· Være støtte og hjelp ved eventuelle spørsmål/problemer tilknyttet laget eller

klubben

· Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning

· Bidra til å skape trygghet, trivsel og utvikling hos trenerne i klubben

· Delta på klubbens oppstartsmøter for nye årskull sammen med

rekrutteringsansvarlig

· Bruke klubbens sportsplan og Askøymodellen som styringsdokument i sitt

arbeid som veileder

· Bistå sportslig leder med å utarbeide struktur for hvordan trenerforum i

klubben skal organiseres

· Bistå sportslig leder i gjennomføring og ledelse av trenerforum, samt

oppstartsmøte (januar) og evalueringsmøte (august) hvert år i henhold til sportsplan

· Sammen med sportslig leder organisere og utføre ekstratiltak. Herunder nevnes

ekstra økter i tråd med klubbens sportsplan hver måned.

· Etablere trenerkvelder for å skape et trenermiljø på tvers av lagene

· Følge opp kandidater til sone/krets og landslag, samt andre spillere som

vurderes å kunne utvikle seg til slike kandidater.

· Vurdere og godkjenne søknader om hospitering og permanent oppflytting av

spillere i samråd med Sportslig leder og Sportslig Utvalg.

· Delta i månedlige møter i Sportslig Utvalg.

· Være en god ambassadør for Fair Play, inkludering og klubbens verdier

 

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

 

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Rapporterer til Sportslig Leder og Sportslig Utvalg.