Dommeransvarlig

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

Dommeransvarlig har ansvar for å rekruttere, utvikle og beholde nok dommere i forhold til

antall lag. Askøy Fotball har en dommeransvarlig som har et særskilt ansvar for å ta vare

på klubbens dommere, skape et godt dommermiljø, samt påse at klubbens dommere er

kjent med klubbens visjon og verdier.

bbens visjon og verdier.

ARBEIDSOPPGAVER

· Koordinere alle dommeraktiviteter i klubben.

· Være bindeledd mellom dommere og klubben, herunder både kretsdommere og

klubbdommere.

· Være bindeledd mellom klubb og krets med det som angår dommergjerningen.

Utarbeide en handlingsplan for dommerne og dommernes utvikling i samarbeid med

andre relevante personer i klubb.

· Tilrettelegge for dommere før, under og etter sesong; Treninger, fortrinnsrett på

klubbens kamper samt arrangere sosiale tiltak.

· Invitere trenere og andre personer i klubben til samlinger og regelgjennomganger, for

best mulig felles forståelse av et regelverk som stadig er i endring.

· Legge opp til kurs, samlinger og møteplasser for dommere

· Ha ansvar for at klubben og dommeren har et gjensidig ansvar overfor hverandre og

at begge er bevisst på dette.

· Følge opp og veilede dommere i klubben

· Legge en plan på oppfølging av dommere, samt kartlegge hvilke dommere som

trenger mer eller mindre oppfølging.

· Klubben bør legge til rette for teorisamlinger og annet. I tillegg bør en promotere

tiltak som kretsen arrangerer, slik at dette er noe som kan bli aktuelt for dommeren å

delta på.

· Klargjøre og definere hvem som har ansvar for hva, når det kommer til dommerens

utvikling.

 

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

 

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Rapporterer til Sportslig Leder