Vedlikeholdskomite

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

· Utvalget konstituerer seg selv og velger en ansvarlig leder

· Organiserer vedlikehold av AF’s verdier som klubbhus, anlegg og utstyr.

· Kontaktperson opp mot anleggsansvarlig i styret

ARBEIDSOPPGAVER

· Vaktlister på oppgaver som krever det

· Sammen med Daglig leder og anleggsansvarlig organisere årlige dugnader på

idrettsanlegget

· Skal gjennomføre minimum 2 vedlikeholdsrunder pr år på sitt ansvarsområde. Feil

om mangler rapporteres til anleggsansvarlig i klubb.

· Nødvendig opplæring på maskiner og utstyr

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

· Vedlikehold som utløser større kostnader må godkjennes i styret

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

· Anleggsansvarlig klubb, Daglig leder, styret.

Eksternt (med hvem og om hva)