Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan

Askøy Fotballs naturlige nedslagsfelt er Askøy sør med bygdene Florvåg, Kleppe, Kleppestø, Strusshamn og Follese.

Askøy Fotballs mål er å tilrettelegge for fotballaktivitet for alle som ønsker å spille fotball

Askøy Fotball er bygget på frivillighet og er helt avhengig av at klubbens medlemmer, og andre, stiller opp og gjør en innsats for klubben.

Rekruttering er en av klubbens viktigste oppgave. Det må fra klubbens side legges en helhetlig plan for rekruttering av spillere, foreldre, dommere og andre dedikerte personer.

Vel så viktig som rekruttering av spillere er rekruttering av styremedlemmer og andre frivillige verv.

 

  • -Oppstartsdag

-Oppstartsdag bør gjennomføres ca. 2 uker etter skolestart

-Førskolebarn og 1. klassinger blir invitert til oppstartsdag.

-I forkant av oppstartsdag skal det gjennomføres informasjonsmøte. Dette møte kan med    fordel holdes søndag uken før oppstartsdag. Det informeres her om klubbens visjon/ verdier, Fair Play, hvordan klubben er organisert, inkludering, sport og hva spillere/ foresatte kan forvente av klubben og hva klubben forventer av spillere/ foresatte.

-Oppstartsdag holdes i Skogen (Strusshamn og Follese) og i Myrane (Florvåg, Kleppe og     Kleppestø). Førskolebarn trener i en gruppe, førsteklassinger i en. Av instruktørhensyn må muligens oppstartsdag holdes over to dager.

-I størst mulig grad bør det hentes instruktører fra Askøy Fotballs seniorlag (kvinner/ herrer)

-Ved skolestart sendes det ut flyers med info om oppstartsdagen til aktuelle skoler og barnehager.

-I tillegg informeres det gjennom sosiale medier og på www.askoyfotball.no

-Hovedansvar for gjennomføring av oppstartsdag ligger hos Sportslig Utvalg  (rekrutteringsansvarlig)

-Det være på plass et passende antall trenere (avhenger av spillergruppens størrelse) og disse må fremlegge politiattest før ordinære treninger kan starte. I tillegg må det være på plass minimum to foreldrekontakter pr. treningsgruppe.

-Man trenger ikke forkunnskap for å være trener for barnelag, men man må så fort det lar seg gjøre gjennomføre NFFs trenerkurs. Trenerne blir en del av trenerforum.

-Sportslig utvalg setter treningstidene.

-Utstyr: det er krav om bruk av leggbeskyttere.

-Det skal holdes oppgølgings møte for foresatte 1-2 måneder etter oppstart

  • Rekruttering av spillere utover oppstartsdag

-Askøy Fotball driver ikke med aktiv rekruttering utover vårt naturlige nedslagsfelt. Om noen ønsker å spille for AF, eller er tilflyttet til område, skal det tilrettelegges for inkludering og trivsel.

  • Rekruttering av utøvere til tilrettelagte lag

-Askøy Fotball har tilbud for utøvere som er utviklingshemmet. Tilbudet er i samarbeid med Askøy Kommune og koordineres sammen med dem.

  • Rekruttering av trenere

-I barnefotballen er det tradisjonelt blitt rekrutter trenere fra foreldregruppen

-Trenerveiledere følger opp og identifiserer mulige trenerkandidater

-Askøy Fotball ønsker å utdanne personer fra egne rekker til bruk som trenere i ungdomsfotballen.

-Sportslig Utvalg søker aktivt de best tilgjengelige trenerressurser til AFs seniorlag iht. gitte rammer

  • Rekruttering av dommere

-Hovedansvar for rekruttering av dommere ligger hos Dommeransvarlig og Rekrutteringsansvarlig

  • Rekruttering og inkludering av fremmedspråklige

-Askøy Fotball skal tilrettelegg og ivareta alle som har lyst å bidra i klubben. Det er opprettet en 15% stilling som Inkluderingskoordinator. Denne jobber særskilt med inkludering og rekruttering av fremmedspråklige og personer fra andre kulturer og tradisjoner.

  • Rekruttering av styremedlemmer og andre frivillige

Valgkomiteen i Askøy Fotball jobber aktivt gjennom hele året med å kartlegge og identifisere potensielle styremedlemmer og kandidater til andre verv som er på valg iht. AFs vedtekter, og leverer sin innstilling på kandidater til de forskjellige verv som skal velges på årsmøte.

-Rekrutteringsansvarlig orienterer om behovet for frivillige i et hvert passende fora (foreldremøte, spillermøter, trenerforum o.a.)

-Alle klubbens medlemmer jobber aktivt med å få flest mulig med i det frivillige arbeidet som gjøres i klubben. Klubben har bruk for alle!