FAIR PLAY mandat

Fair play utvalg – Mandat

Utvalget er klubbenes forlengede arm i arbeidet med fair play og annet verdiarbeid. Mandatet er kun rådgivende da utvalget er underlagt klubbenes bestemmelser, og har i prinsippet ikke beslutningsmyndighet. Nye krav og vesentlige endringer i utøvelse av Fair play skal forankres gjennom styrevedtak.

Fair play utvalg – Sammensetning

· Minimum 2 representanter fra henholdsvis barnefotballen og ungdomsfotballen. Så snart Askøy Fotball har fått på plass et ungdomsutvalg er det ønskelig at også de er representert i utvalget.

· Hensiktsmessig og komplimenterende fordeling hva gjelder bakgrunn, interesse og kjønn.

 

Fair play utvalg – Instruks

· Sikre felles Fair play føringer for Askøy Fotball ved at retningslinjer og eventuelle endringer kommuniseres ut til de ulike lagene ETTER at styret er informert.

· Påse at klubben drives i tråd med NFF’s overordnede regler.

· Utvalgets representanter skal være kontaktpersoner for lagene ved spørsmål og avklaringer rundt Fair play og Kampvertordningen, og påse at kampvertene har nødvendige hjelpemidler/materiell tilgjengelig.

· Ved behov bistå daglig leder, Sportslig leder/sportslig utvalg, med rapportering av uakseptable forhold (avdekket av kampverter rundt hjemmekamper) til Hordaland Fotballkrets.

· Motta og innhente beretninger, forslag og andre innspill fra lagene, samt behandle disse minimum årlig.

· Rapportere årlig etter endt sesong til styret i Askøy Fotball som premissgivende kvalitetsklubb herunder endringsforslag til vedtak.

· Gruppemedlemmer skal inkluderes og/eller rådføres som ressurspersoner ved behov. Dette gjelder eksempelvis ved ulike kampanjer innenfor Fair Play, samfunns- og verdiarbeid initiert av utvalg eller klubb

 

I tillegg;

· Informere om klubbens Fair Play arbeid på klubbens årlige Kick Off for trenere og lagledere

· Ta initiativ til Månedens Fair Play kamp; Lagledere melder interesse på vegne av sitt lag, og lagledere er ansvarlig for å aktivisere foreldregruppen til å bidra. Utstyr til månedens Fair Play kamp hentes i klubbhuset. Det skal leveres en kamprapport med fokus på go`stemning og bilder som publiseres på klubbens sosiale medier.

· Påse at alle lag har tilgjengelig Kampvert-vest og kapteinsbind (Følgende regler gjelder; Vi skal ha Kaptein på alle våre kamper. I Barnefotballen går denne oppgaven på rundgang i spillergruppen, og på hjemmekamper er det kapteinens foresatte som er kampvert)

· Alle lag skal signere Fair Play kontrakt med 3 regler de i fellesskap har kommet frem til. Forslag til Fair Play møte; Eks Fair Play Møte for J2014 Marihøne; Hva er vi gode på? Hva kan vi bli bedre på? Laget kommer i fellesskap frem til 3 pkt som de skal ha fokus på. Jentene er blitt enige om dette; 1. Vi skal lytte til trenerne, 2. Vi skal være greie med hverandre 3. Vi vil at supporterne våre skal juble for alle scoringer, både våre og motstanderne. Hele laget signerer kontrakten som gjelder frem til neste Fair Play møte.