Valgkomite

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

Valgkomiteen skal finne kandidater til verv som er på valg iht. AFs vedtekter, og levere sin

innstilling på kandidater til de forskjellige verv som skal velges på årsmøte.

ARBEIDSOPPGAVER

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

• Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen

med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at

vedkommende ikke er aktuell for vervet.

· Valgkomiteen skal skaffe seg oversikt over og ta stilling til:

o Hvem som står på valg

o Hva er oppgavene til den som skal velges

o Vurdere motivasjon hos eksiterende styremedlemmer

o Måle og vurdere den enkelte styremedlem sin innsats.

o Konsekvenser ved å la ikke-fungerende styremedlemmer/tillitsvalgte

fortsette.

Valgkomiteen skal levere sin innstilling på kandidater til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Valgkomiteens leder er ansvarlig for at komiteen starter arbeidet i god tid, for fremdriften

og kvaliteten i komiteens arbeid og for at en innstilling leveres innen fristen.

MYNDIGHET OG BESLUTNINGER

Valgkomiteen er en selvstendig og uavhengig komite

· Komiteen bestemmer selv hvilke kandidater og/eller andre personer de vil konferere

med i sitt arbeid.

· Komiteen bestemmer selv sin innstilling

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt

· Medlemmene i komiteen bør være orientert og oppdatert på hva som skjer i klubben

· Ha tilgang til referat og protokoller fra styremøter

· Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen.

· Presentere sin innstilling i årsmøtet.

Eksternt

· Komiteen bør gjøre det kjent når prosessen er i gang og invitere bredt i søken etter

potensielle kandidater