Sportslig utvalg (SU)

Sportslig utvalg – organisering, mandat og oppgaver

Sportslig utvalg oppnevnes av sportslig leder i samarbeid med styret og medlemmene har en funksjonstid på 2 år. Representant fra styret i SU er bindeledd mellom SU og styret. Utvalgets medlemmer skal settes sammen med basis i to prinsipper; kompetanse og representativitet. Med kompetanse menes sportsfaglig relevant utdanning (trener/leder) og representativitet peker på betydningen av å reflektere klubbens aktiviteter (jente/gutt og ulike aldersgrupperinger).

Med referanse til AFs vedtekter skal utvalget søke å ivareta en kjønnsbalanse som reflekterer medlemsmassen, dog slik at det skal være minst èn representant fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn tre personer.

Utvalget bør bestå av en kjernegruppe på 6-8 personer som ivaretar løpende beslutninger. I mer prinsipielle saker skal utvalget utvides med relevant kompetanse og/eller trenere ledere fra større deler av klubben.

Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportsfaglige utviklingsansvaret i Askøy Fotball. Det innebærer på den ene siden at sportslig utvalg skal sørge for at det utpekes trenerveiledere for barne- og ungdomsfotballen og at det gjennomføres jevnlige trenerforum og faglig oppfølging av trenerne på alle nivå. Utvalget skal sørge for at klubbens til enhver tid gjeldende sportsplan og NFFs reglement og rammer implementeres i lagene.

Sportslig utvalg har en sentral rolle i forhold til klubbens seniorlag. Utvalget skal være representert i forbindelse med ansettelse av trenere, støtteapparat og sammensetning av spillerstall.

Beslutninger knyttet til det løpende sportslige opplegget rundt klubbens seniorlag tas i aksen hovedtrener/sportslig leder/styret.

Sportslig utvalg skal:

a) Planlegge og organisere kompetanseutvikling for trenere og ledere (trenerveileder).

b) Planlegge og bidra til gjennomføring av 2-4 trenerforum hvert år (trenerveileder).

c) Gjennomføre nødvendig oppfølging av aktuelle lag (trenerveileder).

d) Være rådgivende organ for A-lagstrenere og støtteapparatet rundt dette

e) Være representert i forbindelse med tilsetting av hovedtrener for klubbens lag fra ungdomsfotballen (13 år) og opp til og med klubbens seniorlag, samt støtteapparat.

f) Være delaktig i kontraktsmøter/avgjørelser for spillere som inngår i klubbens A-staller, samt overganger til og fra klubbens A-staller og Utviklingsavdelingen/J17.

g) Være premissleverandør i budsjettarbeidet mellom Sports-avdelingen og styret.