Vellykket årsmøte i Askøy Fotball!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

I siste uken av Mars ble det avholdt årsmøte i Askøy Fotball. Suksessfull gjennomføring, nytt styre og andre forslag ble behandlet. I artikkelen får du full innsikt over vedtak og annen informasjon som ble behandlet på møtet.

Takk til Rune Rafteseth og tidligere styre:

Vi setter stor pris på innsatsen Rune Rafteseth og det tidligere styret har gjort for sammenslåingen- og oppstarten av vårt nye fotballeventyr på øyen. Veien videre blir spennende- og klubben vil være avhengig av å ha gode støttespillere og ressurspersoner med på laget for at vi skal komme oss opp- og frem. Askøy Fotball er takknemlig for deres engasjement og bidrag til lokalfotballen.

Protokoll fra årsmøte i Askøy Fotball:

Årsmøtet ble avholdt på Kleppestø barneskole, 27. mars 2023 kl. 1900.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede.

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth.
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 66 + 2 fra sak 9 – 68 totalt.

Sak 2 Valg av dirigent

Styret foreslo Håkon Matre som dirigent.
Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth.
Vedtak: Årsmøtet valgte Håkon Matre som dirigent. Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Valg av protokollfører
Styret foreslo Connie Halvorsen som referent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Connie Halvorsen som referent. Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styret foreslo Helene Fraas og Arild Hostad til å underskrive protokollen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Helene Fraas og Arild Hostad til å underskrive protokollen. Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Godkjenning av forretningsorden
Styret fremla forslag om at forretningsorden ble godkjent.
Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsorden. Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Godkjenning av innkallingen
Styret fremla forslag om å godkjenne innkallingen.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen. Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av sakslisten
Styret fremla forslag om å godkjenne sakslisten.
Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten. Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning.
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth og Morten Kolseth.
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen. Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth og Gunnar Teigland
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet. Enstemmig vedtatt.

Sak 10 Behandling av forslag og saker
Sak 10.1 Låneopptak

Styret fremla forslag om låneopptak i Kommunalbanken stort kr. 3.701.725, med forutsetning av kommunal lånegaranti og med pant i anlegget, til å bytte til LED-flomlys på Myrane og i Skogen.

Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth og Roy Hauge, Bård Hess, Morten Jensen.

Vedtak: Årsmøte vedtok at styret får fullmakt til å låne 3.701.725 i Kommunalbanken med forutsetning av kommunal lånegaranti og med pant i anlegget, til å bytte til LED-flomlys på Myrane og i Skogen. Enstemmig vedtatt.

Sak 10.2 Driftskreditt
Styret ber om fullmakt til å søke om driftskreditt inntil 1mnok i Sparebanken Vest frem til 31.12.2024 med pant i eiendommen på Bergheim.

Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth.

Vedtak: Årsmøte vedtok at styret får fullmakt til å søke, ved behov, om driftskreditt inntil 1mnok i Sparebanken Vest med sikkerhet i tomt på Bergheim (g. nr./b.nr.: 7/207) eid av Askøy Fotballklubb, med varighet til 31.12.2024. Enstemmig vedtatt.

Sak 10.3 Satsning på barne- og ungdomsfotballen (innsendt forslag)
Medlem har sendt inn følgende forslag;

«I Askøy sine verdi- og strategidokumenter skal det tydeliggjøres at Askøy Fotball er en breddefotballklubb som satser på barne- og ungdomslagene. Dette innebærer at satsningen på A-lagene og rekruttlagene i klubben ikke skal gå på bekostning av barne- og ungdomsfotballen, verken når det gjelder fordeling av økonomiske ressurser eller treningstider. Det innebærer også at inntekter fra kontingent og fra dugnader i barne- og ungdomslagene ikke skal finansiere økte driftskostnader som i praksis helt eller delvis er et resultat av den økte satsningen på a-lagene og rekruttlagene.»

Følgende hadde ordet i saken: Bo Byrkjeland (forslagsstiller), Rune Rafteseth, Kjartan Fredbo, Morten Kolseth, Morten Jensen, Gunnar Teigland, Nils-Kristian Flatøy, Bård Hess, Mari Nygaard, Preben Grahl.

Vedtak: 6 stemmer for og 62 stemmer mot. Forslaget avvises.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent.
Styret fremla forslag til medlemskontingent 2024 for fastsettelse av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til kontingent. Enstemmig vedtatt.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett
Styret fremla forslag til budsjett for 2023.
Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth, Morten Jensen, Bård Hess, Helene Fraas, Lars Erling Leirvåg, Julie Fromreide og Roy Hauge.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett 2023. Enstemmig vedtatt.

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Nicholas Giovanni Lekanger, Vidar Schou-Hegdal
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan. Enstemmig vedtatt.

Sak 14 Valg
Leder av valgkomiteèn, Anja Føli, la frem komiteèns forslag til valg;

14.1 Valg av styret
Valg av styreleder: Valgkomiteen foreslo Odd Medhus (1 år) som styreleder.
Vedtak: Årsmøtet valgte Odd Medhus som styreleder. Enstemmig vedtatt.

Valg av øvrige styremedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Kim Eriksen, Janicke Juvik (2 år) og Roy Hauge og Nicholas Lekanger (1 år) som styremedlemmer.

Vedtak: Kim Eriksen, Janicke Juvik (2 år) og Roy Hauge, Nicholas Lekanger (1 år) ble valgt til
styremedlemmer. Ikke på valg: Eirik Espelid, Camilla Dræge og Kine Hereid. Enstemmig vedtatt.

Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen forslår Vidar Schou-Hegdal som varamedlem for 1 år.
Vedtak: Årsmøte velger Vidar Schou-Hegdal som varamedlem for 1 år.
Enstemmig vedtatt.

14.2 Valg av kontrollutvalg
Valgkomiteen foreslo Erlend Haug som leder (1 år), Lise Teigland Johansen (1 år) og Geir Bruun (1 år) som medlem.
Vedtak: Årsmøtet valgte Erlend Haug som leder, Lise Teigland Johansen og Geir Bruun som medlem for 1 år. Enstemmig vedtatt.

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har
representasjonsrett

Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettslaget har representasjonsrett. Følgende hadde ordet i saken: Rune Rafteseth.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der
idrettslaget har representasjonsrett. Enstemmig vedtatt.

14.4 Valg av valgkomité
Styret fremla følgende forslag til valgkomite: Rune Rafteseth som leder 1 år, Frode Karlsen som medlem (1 år) og Bård Hess som vara (1 år).

Vedtak: Årsmøtet valgte Rune Rafteseth som leder, Frode Karlsen som medlem og Bård Hess som vara. Alle 1 år. Enstemmig vedtatt.

15 Engasjere revisor
Styret fremla forslag om å innstille statsautorisert revisor Alexander Amundsen som klubbens revisor for 1 år. Vedtak: Årsmøtet valgte Alexander Amundsen som klubbens revisor for 1 år. Enstemmig vedtatt.

Signert Helene Fraas og Arild Hostad – Kleppestø 27. Mars 2023.

Relaterte innlegg